Browsing Tag

Икономически новини

Икономически новини, информация

Макроикономически проблеми в икономиката на Чехия

Чешката република е вътрешноконтинентална страна в Централна Европа. Граничи с Полша на север, с Германия на север и запад, с Австрия на юг и със Словакия на изток. Чехия е част от бившата Чехословакия, като пълна независимост постига през…
Read More...

Представяне на Английската икономическа школа

Австрийска школа, също известна като Виенска школа или Психологическа школа, е школа в икономическата мисъл, която се фокусира върху спонтанната организираща сила на ценовия механизъм или ценовата система. Икономистите от Австрийската…
Read More...

Анализ на статия: Клиентите избират банките по картите

Клиентите избират банките по картите 17% от българите не влизат в банка и нямат нито влогове, нито заеми, нито карти или разплащателни сметки. Това показва проучването на Ipsos Bank Booster, проведено с партньорството на Investor.bg. При…
Read More...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

  Формите на организация на бизнеса отразяват специфични механизми на образуване и функциониране на делови предприятия, които се характеризират с определена финансова, производствена и търговска самостоятелност. Съдържателната…
Read More...

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПАЗАРА НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ

Сферата на потреблението обхваща съвкупност от дейности, насочени към задоволяването на човешките потребности. При всеобща ограниченост на ресурси и на блага, стои въпросът за тяхното разпределение така, че да се задоволят различните…
Read More...

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И МЕТОДИ НА ИКОНОМИКСА. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

Икономиксът изследва начините, по които хората разпределят и използват ограничените ресурси, за да задоволят определени конкуриращи се потребности чрез механизмите на пазарната система. Тъй като дейността на хората е в условия на…
Read More...

ПАЗАР И ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ

Пазарът е сферата, в която се осъществява размяната на стоките. Това е система от връзки и форми на реализацията им, които отразяват движението на стоките и парите и образуването на пазарните цени. Пазарните субекти са участниците в…
Read More...

Технологично развитие на фирмата

За всяка фирма изработва своя обща стратегия за действие по приоритетните за нея дейности. Понятието се появява от гръцки, което означава умение, изкуство и знание за водене на война. Сферата на иновационната дейност- свързва се със…
Read More...

Институционални изменения

Дъглас Норт разглежда по следния начин зависимостта на институционалните изменения от предшестващия път на развитие. Спецификата на зараждането на институциите се заражда в това, че те зависят от тези норми и условия, които предшестват…
Read More...

Изменението на институциите във времето

Функционирането и развитието на съвремените национални икономики представлява по своята същност процес наситен с постоянни изменения. Те протичат фактически във всички сфери на стопанския живот в резултат на действието на такива фактори…
Read More...
Provided by water damage columbus