Анализ на приходите на предприятието

0

КАЗУС 1

Анализ на асортимента и асортиментната структура на продукцията

Страница 44 /Задача 3

Данните за изпълнението на плана за продажбите (съставен на базата на сключените договори с клиенти) са следните:

Изделия

Брой на изделията

Нетна продажна цена за единица изделие (лв.)

по план за продажбите

фактически продажби

А

400

456

100

Б

960

864

180

В

1 440

1 728

400

Г

1 200

1 152

240

Всичко

4 000

4 200

 

Да се определят:

  1. Процентното изпълнение на плана за продажбите по обем.
  2. Процентното изпълнение на плана за продажбите по асортимент.
  3. Промените на фактическата в сравнение с планираната асортиментна структура на продукцията (в бройки и в процент) и влиянието, което са оказали тези промени върху нетните приходи от продажби на продукцията.

Решение:

Изделия

По план за продажбите

Фактически продажби

Нетна продажна цена за единица (лв.)

Процент (к.4*100)/к.2

Брой на изделията

Относителен дял

Брой на изделията

Относителен дял

1

2

3

4

5

6

7

А

400

10

456

10,86

100

114

Б

960

24

864

20,57

180

90

В

1 440

36

1 728

41,14

400

120

Г

1 200

30

1 152

27,43

240

96

Всичко

4 000

100

4 200

100

105

 

За установяване степента на нарушение на асортиментната структура на продукцията най-напред се коригират базисните количества на отделните видове изделия, т.е. установява се какви количества изделия от всеки вид трябва да се произведат през текущия период така, че и за произведения обем продукция през този период да се запази базистната асортиментна структура. Това може да стане по два начина:

Първи начин: Количествата на отделните видове изделия от предходния период се умножават с процентното отношение между обема на продукцията за текущия и за базистния период.

А => (400*105) / 100 = 420                                                                           Б => (960*105) / 100 = 1 008

В => (1440*105) / 100 = 1 512                                                                      Г => (1200*105) / 100 = 1 260

Всичко: 4 200

Втори начин: Обемът на продукцията за текущия период за умножава с базистните относителни дялове на отделните видове изделия.

А => (4200*10) / 100 = 420                                                                           Б => (4200*24) / 100 = 1 008

В => (4200*36) / 100 = 1 512                                                                        Г => (4200*30) / 100 = 1 260

Всичко: 4 200

Изделия

По план за продажбите

Фактически продажби

Коригирани базистни количества

Отклонения

Брой на изделията

Относителен дял

Брой на изделията

Относителен дял

Увеличение (4-6)

Намаление (6-4)

1

2

3

4

5

6

7

8

А

400

10

456

10,86

420

36

Б

960

24

864

20,57

1 008

144

В

1 440

36

1 728

41,14

1 512

216

Г

1 200

30

1 152

27,43

1 260

108

Всичко

4 000

100

4 200

100

4 200

252

252

 

Отклоненията характеризират промените в базистната асортиментна структура на продукцията в натурално изражение. Въз основа на данните за отклоненията се установява, че промените в базистната асортиментна структура на продадената през текущия период продукция възлизат на +6 %  ( (+ 252*100) / 4 200 ).

Промените в асортиментната структура на продукцията се дължат на различната степен на изменение на отделните видове изделия в сравнение с общия за цялата продукция процент на изменение. На тази основа количествата на изделията, посочени в колони 7 и 8 от предходната таблица, могат да се определят и чрез използване на процентите за отделните видове изделия или разликата в относителните дялове на изделията през текущия и базистния период. В случая ще имаме:

А=> 400*(114% – 105%) = 400*9% = 36                                   Б=> 960*(90% – 105%) = 960*(-15%) = – 144

В=> 1440*(120% – 105%) = 1440*15% = 216                          Г=> 1200*(96%  – 105%) = 1200*(-9%) = – 108

Или:

А=> 4200*(10,86% – 10%) = 4200*0,86% = 36       Б=> 4200*(20,57% – 24%) = 4200*(-3,43%) = – 144

В=> 4200*(41,14% – 36%) = 4200*5,14% = 216     Г=> 4200*(27,43%  – 30%) = 4200*(-2,57%) = – 108

Така установените промени в асортиментната структура на продукцията оказват влияние върху стойностния обем на продажбите, себестойността на продукцията, печалбата от продажбите на продукцията. В следващата таблица е дадено влиянието им върху стойностния обем на продажбите (нетните приходи от продажби).

Изделия

Промени в асортиментната структура

Нетна продажна цена за единица изделие (лв.)

Промени в нетните приходи от продажби (лв.)

+

+

1

2

3

4

5

6

А

36

100

3 600

Б

144

180

25 920

В

216

400

86 400

Г

108

240

25 920

Всичко

252

252

90 000

51 840

 

В резултат на промените в натуралната асортиментна структура на продадената продукция продажната стойност на (нетните приходи) се е увеличила с 38 160 лева (90 000 – 51840).

You might also like More from author

Provided by water damage columbus