Статистически методи за измерване на икономически разтеж

0

Разгръщането на проблемите на икономическия растеж бележат процеса на последователно развитие през последните две столетия  не само на общите представи, но и на статистическите и на математическите методи за интерпретиране на растежа. Осъществява се преход от опростеното, схематичното към все по-сложно представяне на своеобразно прояваващите се взаимовръзки между брутния продукт и неговите фактори. Логическите изводи и заключения се опосредстват в нарастваща степен от приложението на математическите и статистическите методи на анализа, които се превръщат в неотметен елемент на изследванията на разтежа. В процеса на усложняване в съставяните модели на растежа се прилагат по-съвършенни математически и статистически методи, които благоприятстват разработването на функционални модели на поведението на системата. Съобразни с конткретни характеристики на растежа, те предоставят възможности за обосноваване не на постоянни, а на обективно необходими темпове на растеж. Благодарение на новите методи вместо единствено равновестно решение в моделите започва да се търси еднозначно или многовариантно определяно решение за оптималност на осъществявания растеж на икономиката, разработват се екстремални (оптизационни) модели.

Количественото характеризиране на икономическия растеж чрез използване на един или няколко обобщаващи или аналитични показателя може да има много аспекти.Това определя съответно използването на различни статистически измерители, методи или математически модели.

You might also like More from author

Provided by water damage columbus