ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И МЕТОДИ НА ИКОНОМИКСА. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

Икономиксът изследва начините, по които хората разпределят и използват ограничените ресурси, за да задоволят определени конкуриращи се потребности чрез механизмите на пазарната система. Тъй като дейността на хората е в условия на…
Read More...

ПАЗАР И ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ

Пазарът е сферата, в която се осъществява размяната на стоките. Това е система от връзки и форми на реализацията им, които отразяват движението на стоките и парите и образуването на пазарните цени. Пазарните субекти са участниците в…
Read More...

Технологично развитие на фирмата

За всяка фирма изработва своя обща стратегия за действие по приоритетните за нея дейности. Понятието се появява от гръцки, което означава умение, изкуство и знание за водене на война. Сферата на иновационната дейност- свързва се със…
Read More...

Институционални изменения

Дъглас Норт разглежда по следния начин зависимостта на институционалните изменения от предшестващия път на развитие. Спецификата на зараждането на институциите се заражда в това, че те зависят от тези норми и условия, които предшестват…
Read More...

Изменението на институциите във времето

Функционирането и развитието на съвремените национални икономики представлява по своята същност процес наситен с постоянни изменения. Те протичат фактически във всички сфери на стопанския живот в резултат на действието на такива фактори…
Read More...

Трансакции и трансакциионни разходи и външни ефекти

В съвременната институционална теория ключовата категория е трансакционни разходи. Счита се, че възникването на тази категория е причина за раждането на теорията за правата на собственост, теорията на фирмата, теорията на икономическите…
Read More...

ИНСТИНТУЦИЯТА „ПЛАН” И ИНСТИТУЦИЯТА „ПАЗАР”

За да дефинираме тези две интституции е необходимо съвсем накратко да припомним понятията за норма. Нормите структурират взаимоотношенията между индивидите, осигуряващи координацията на тяхната дейност. Именно наличието на норми е главната…
Read More...

Обществата в преход и правата на собственост

Господството на нелегалните обществени договори е жизнено защото те значително по-добре отколкото официалния закон отразяват общите за всички представи за това как трябва да се управлява частното имущество. Всички опити на правителствата в…
Read More...

Статистически методи за измерване на икономически разтеж

Разгръщането на проблемите на икономическия растеж бележат процеса на последователно развитие през последните две столетия  не само на общите представи, но и на статистическите и на математическите методи за интерпретиране на растежа.…
Read More...
Provided by water damage columbus